Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Nidra Alegria, gevestigd aan de Sophialaan 5-S te Zeist. In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

1.    Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Nidra Alegria. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld per email of tijdens het factureren. Wij leggen u duidelijk uit waar uw gegevens zijn opgeslagen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van deze rechten. 

 

Vaak zijn er situaties waarbij Nidra Alegria uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te gebruiken. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en hoe u uw wensen met betrekking tot de omgang met uw persoonsgegevens duidelijk aan ons kenbaar kunt maken. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende AVG wetgeving.
 

Voelt u zich niet prettig bij het gebruik van uw gegevens door Nidra Alegria? Neem dan zeker contact met ons op.

[email protected]                               

KvK nr: 73364886

 

2.    Categorieën persoonsgegevens 

Als u gebruik maakt van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

3.    Grondslag en doel voor gegevensverwerking

 Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen goede dienstverlening bieden. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Er zijn een aantal doelen waar Nidra Alegria uw persoonsgegevens voor verzamelt;

 

1.      Contact opnemen

Uw gegevens worden verzameld wanneer u contact opneemt met Nidra Alegria via de website. Uiteraard worden hier enkel relevante gegevens gevraagd.

 

2.      Factureren

Iedere onderneming heeft een factureerplicht. Alle facturen worden verzameld. Deze facturen zijn nodig voor het doen van belastingaangifte. 

 

4.    Periode van opslag

 Uw gegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de nodige activiteiten. Dit tenzij Nidra Alegria op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren. 

Toelichting

1.      Contact opnemen

Neemt u contact op met Nidra Alegria via de mail? Dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen door de mailserver. Als u uiteindelijk geen interesse in onze diensten heeft, slaan wij uw gegevens voor een periode van 1 á 2 jaar op. Bij blijvende interesse worden uw gegevens langer opgeslagen.

2.      Factureren

Vanuit de belastingdienst worden wij verplicht facturen te bewaren. De belastingdienst moet immers de mogelijkheid hebben onze administratie te kunnen controleren. Volgens eisen van de belastingdienst moeten wij facturen in ieder geval 7 jaar bewaren. Dit doen wij dan ook. 

 

5.    Ontvangers

1.      Boekhouder

Nidra Algria werkt samen met een boekhouder. Deze boekhouder zal uw gegevens ontvangen. Dit zijn onder andere gegevens die vermeld worden op facturen. De boekhouder komt eens in het half jaar langs. 

 

2.      Aansprakelijkheidsverzekeraar

Mijn aansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt uw gegevens. Dit gebeurt echter alleen als er zich een zaak voordoet.

3.      Delen van persoonsgegevens met derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt en uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6.    Beveiliging

Allereerst is het goed om aan te stippen dat van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën worden gemaakt. Uw gegevens worden enkel beheerd in eerdergenoemde systemen en software.
 

De persoonsgegevens die door Nidra Alegria (of eerder besproken derden) worden beheerd, zijn enkel toegankelijk via bovenstaande software. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Waar deze mogelijkheid geboden is zelfs met een tweestapsverificatie. 

Wat houdt een tweestapsverificatie in? Er wordt dan een code vanuit de software gegenereerd. Deze code wordt vervolgens verzonden naar Nidra Alegria. Deze code wordt vervolgens gebruikt bij het inlogproces. 

De Apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend zijn tevens vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan. Hierbij gaat het enkel om de noodzakelijke apparaten. 

Ook wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat uw verbinding met Nidra Alegria privé is. Daarnaast hebben wij een SSL certificaat en een sitelock. Alles om uw gegevens veilig te houden. 

 

Volledigheidshalve, meer informatie over online beveiliging:

·        Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

·        TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

·        DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

7.    Uw rechten

1.      Recht op inzage

Ten alle tijden heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Nidra Alegria zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens. 

2.      Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet of zijn deze veranderd? Dan heeft u recht om dit te laten rectificeren door Nidra Alegria. 

3.      Recht op het wissen van gegevens.

U hebt in bepaalde gevallen het recht om Nidra Alegria te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Nidra Alegria uw persoonsgegevens vernietigen:

-        Nidra Alegria heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Nidra Alegria de gegevens voor verzameld heeft. 

-        U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Nidra Alegria om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in.

-        U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens, zie artikel 7.6. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan Nidra Alegria met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan hebt u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt. 

-        Wanneer Nidra Alegria uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw gegevens. 

-        Wanneer Nidra Alegria een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Nidra Alegria verplicht om uw gegevens te wissen. Hierbij kan het gaan om de wettelijke bewaarplicht van facturen, zie artikel 5.2. van deze verklaring.

-        Wanneer u als opdrachtgever jonger dan 16 bent en Nidra Alegria heeft uw gegevens via een app of website verzameld, dan kunt u vragen aan Nidra Alegria de gegevens te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

5.      Recht op het indienen van een klacht

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Nidra Alegria niet op de juiste wijze met uw gegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

6.      Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar

Zie punt 4.

Het gebruik maken van deze rechten kan door te mailen naar [email protected]. onder toezending van het kopie van het ID-bewijs. Hierbij moet de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, het ID-bewijsnummer en het BSN-nummer onleesbaar worden gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren op uw verzoek. Op deze manier weet Nidra Alegria zeker dat u de rechtmatige betrokkene bent die het bezwaar maakt, of vraagt om het te wissen (artikel 7.4).

 

8.    Plichten

Nidra Alegria verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang. Het gaat hier om een commercieel belang. Denk aan het aanbieden van diensten van Nidra Alegria. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Nidra Alegria de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. 

Nidra Alegria behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Nidra Alegria dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Nidra Alegria. Hierbij trachten wij uw recht op privacy zoveel als mogelijk te respecteren. 

 

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande gegevens.

[email protected]

KvK nr: 73364886